@Houston Astros

Houston Astros: Smile first, pitch later. …

Smile first, pitch later. 😁

Pin